15 செப்., 2010

புகைப்பவர்களுக்கும் , புகைக்க எண்ணம் உள்ளவர்களுக்கும் ஒரு நிமிடம்

19

அன்பு நண்பர்களுக்கு,

நீங்கள் புகைப்பவர்களா....

ஒரு நிமிடம் சிந்தியுங்கள்....

நீங்கள் புகைப்பதினால் நீங்கள் உங்கள் உடம்பை சீரழித்து கொள்வதுடன், நீங்கள் வீடும் புகையால் மற்றவர்களின் உடல்நிலையையும் சேர்த்தே சீரழிக்கிறீர்கள்...


Please Dont smoke. Let us save our life and other's life too.

Please Read this Post.

இராமசாமி கண்ணண்.