இடுகைகள்

தேடல் உள்ள வாழ்வினிலே தினமும் ருசி இருக்கும்

Abandoned 2010 --- ஆங்கிலம்