கேள்விக் குறி ?

ஆன்மிகம் வளர்க்க
ஆசிரமம் தொடங்குவதும்
ஆண்டவனை தரிசிக்க
அர்ச்சனை சீட்டு தருவதும்
கல்வி கற்பிக்க
கல்லூரி தொடங்குவதும்

நோய் நொடி தீர்க்க
மருத்துவமனை நடத்துவதும்
பெரும் தொண்டா ?
அல்லது 
பெரும் வணிகமா?

பிரபலமான இடுகைகள்