மதமும் மனிதமும்

மதம்   என்னும்   யானை மேல் ஏறி
சினம் என்னும் ஆயுதம் ஏந்தி
வெறி பிடித்த மிருகம் போல் மாறி
சில பல உயிர்கள் அழித்து

மனிதம் என்னும் குணம் மறந்து போனோம்
மொத்தத்தில் மனிதரும் அழிந்து போவோம்
ஒருநாள்.

பிரபலமான இடுகைகள்