இடுகைகள்

குற்றம் - 2

கிட்டாதாயின் வெட்டென மற

கொச்சு கொச்சு சந்தோஷங்கள்

குற்றம்

இறந்து போனவனின் டைரிகுறிப்புகளிலிருந்து

சொத்து

நட்பு சூழ் உலகு

கவிதைகள் மூன்று.